علی رضوی به شما یک تیکت ارجاع داد #38: “ارور private در موقع باز شدن درب”