علی رضوی به شما یک تیکت ارجاع داد #34: “نصب دوربین”